Sadevesi drenaaz

Drenaazi vajadus on tingitud maapinna liigniiskuse eripärast. Tagadamaks krundil niiskuse tasakaal paigaldatakse drenaazitorustik, mille kaudu juhitakse liigne vesi krundilt ära, kas ühisveedrenaazi, kraavidesse või lähedal asuvatasse veekogudesse.

Sadevesi tekib liigsest sademete vee hulgast, mis juhitakse sadevee kaevude ja sadeveetorustike kaudu kinnistult ära või immutatakse maapinda.